Korzystanie z serwisu

  Regulamin:

 • Sklep internetowy Wydawnictwa „BiK” działający pod adresem internetowym http://www.bik-mapy.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową publikacji: map, planów miejscowości i atlasów. 

 • Właścicielem sklepu jest:
  Wydawnictwo „BiK”
  mgr Barbara Kawałko
  ul. Królowej Jadwigi 10 B
  64-920 Piła

 • NIP 764-103-75-90
  REGON 302838070

Składanie zamówień:

 • Klient może złożyć zamówienie przez:

  • stronę internetową Wydawnictwa „BiK”

  • telefonicznie pod numerem 67 214 18 80, 67 351 46 90.

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest  podanie niezbędnych informacji dotyczących:

  • - imienia i nazwiska, prawdziwego adresu zamieszkania, adresu e-mail.

 • Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację pocztą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 • Zamówienie klienta zostanie zrealizowane, jeśli zamówione publikacje znajdują się w magazynie Wydawnictwa „BiK”. W przypadku braku dostępności publikacji Sklep zobowiązuje się do powiadomienia klienta.

 • Płatność za zakupione publikacje może być dokonana w formie: przelewu na konto Wydawnictwa (e-przelew, karta kredytowa) lub w momencie odbioru przesyłki za pobraniem pocztowym.

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

 • Informacja o kosztach przesyłki podana jest na stronie głównej naszego Sklepu.

 • Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem poza granice kraju.

 • Wszystkie ceny w naszym Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 • Ceną wiążącą dla obu stron jest ta, która pojawiła się na formularzu zamówienia w momencie zatwierdzenia transakcji.

 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen publikacji znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych publikacji do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Reklamacje:

 • Jeżeli po otrzymaniu publikacji klient stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne  powstałe podczas dostawy, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń:

 • Zgłoszenie wady/uszkodzenia może być zrealizowane za pomocą poczty elektronicznej na adres bik@bik-mapy.pl, lub telefonicznie pod numerem 67 214 18 80.

 • Wadliwą bądź uszkodzoną publikację należy odesłać przesyłką pocztową pod adres:

 • Wydawnictwo „BiK”
  mgr Barbara Kawałko
  ul. Królowej Jadwigi 10 B
  64-920 Piła

 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • W przypadku uznania reklamacji Sklep prześle pełnowartościową publikację lub zwróci pieniądze.

 • Koszty poniesione przez klienta, związane z odesłaniem reklamowanej publikacji, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 • Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni.


Odstąpienie od umowy/zakupu towaru

 • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient dokonuje zwrotu towaru w stanie niezmienionym tj. towar nie powinien mieć śladów używania, w terminie 14 od daty przesłania oświadczenia.

 • Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo „BiK”, ul. Królowej Jadwigi 10 B
  64-920 Piła

 • Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Towaru, Wydawnictwo BiK niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci Klientowi kwotę obejmującą tylko cenę Towaru .
  Jeżeli zwrot pieniędzy ma zostać dokonany na konto zagraniczne, wówczas kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przewalutowania (ok. 5zł).
  Istnieje możliwość wymiany Towaru w ramach tej samej kwoty zamówienia, po uprzednim ustaleniu telefonicznym z Wydawnictwem BiK.

Ochrona danych osobowych:


Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo „BiK” mgr Barbara Kawałko, ul. Królowej Jadwigi 10 B, 64-920 Piła,
 • Kontakt z Administratorem: tel. 67 214 18 80 lub bik@bik-mapy.pl, w temacie prosimy napisać „Polityka bezpieczeństwa”.
DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE KLIENTA
 • Klient, składając zamówienie, zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym do:
  - zakładania i zarządzania kontem Klienta,
  - dokonywania wysyłki złożonego przez Klienta zamówienia,
  - obsługi zapytań i zgłoszeń, które kieruje do nas Klient,
  - kontaktu bezpośredniego z Klientem,
  - informowania Klienta o przebiegu realizacji zamówienia,
  - informowania Klienta o wysyłce zamówienia,
  - informowania Klienta o przebiegu postępowania reklamacyjnego,
  - zapewnienie najlepszej obsługi klienta.
  W przypadku zapisania się do newslettera Klient wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera.

 • Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego Wydawnictwa „BiK” są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia. Dodatkowo, jeśli Klient wyraził zgodę na newsletter, jego dane są przetwarzane na potrzeby wysyłki newslettera.
 • Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania powyższego zamówienia.

KIEDY I JAK PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM
 • Wydawnictwo BiK może przekazać dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy i tylko wtedy gdy jest to niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 • Odbiorcami, którym mogą być przekazane przechowywane przez nas dane, mogą być:
  - firmy kurierskie np. In-Post, GLS, Poczta Polska,
  - firmy realizujące płatności online np. Przelewy24,
  - zewnętrzne biuro rachunkowe, obsługujące księgowość w Wydawnictwie BiK.
 • W ww. przypadkach Wydawnictwo BiK dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należyte środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

PRAWA KLIENTA
 • Klient posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii), prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgromadzonych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przeniesienia danych.
 • Klient posiada także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

OKRES, PRZEZ KTÓRY BĘDĄ WYKORZYSTANE DANE OSOBOWE KLIENTA

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli:
 • przez czas realizacji zamówienia,
 • do czasu wypełnienia przez Wydawnictwo BiK obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 • po zakończeniu realizacji zamówienia, w celu posprzedażowej obsługi Klienta (np. obsługi reklamacji)wstecz